Oznamy

Poruchová služba

0903 676 159

O nás

Energetika Sereď s.r.o. (Spoločnosť) vznikla ako účelová spoločnosť za účelom prevádzky tepelného hospodárstva mesta Sereď na základe verejného ponukového konania ktoré vypísal Mestský bytový podnik Sereď s.r.o. (MBPS) v roku 2013. Energetika Sereď s.r.o. na základe zmluvy o nájme prevádzkuje aktíva spojené s výrobou a distribúciou tepla, teplej úžitkovej vody, a pitnej vody od 1.1.2014 na obdobie 15 rokov s 5 ročnou opciou.

Majiteľom Spoločnosti je V.I.Trade s.r.o. , ktorý je dodávateľ materiálov a prác v oblasti inštalácií systémov vykurovania, vody a plynu pre bytovú a komunálnu sféru v Slovenskej republike od roku 1993. Spoločnosť dodáva UK a TUV do 3760 bytových jednotiek, čo predstavuje asi 135 objektov v celkovom objeme 27 GWh.

Spoločnosť sleduje tri základné cieľe:

  1. dosiahnutie čo najnižšej ceny pre zákazníkov
  2. rozvoj teplárenských aktív
  3. zabezpečiť návratnosť finančných zdrojov

Tieto tri ciele sú navzájom protichodné preto je dôležité dosiahnuť ich vyváženosť prostredníctvom zefektívnenia zdrojov a prevádzky o čo sa budeme snažiť.

V meste Sereď je vybudovaných 6 sústav centralizovaného zásobovania teplom (CZT) s celkovým inštalovaným výkonom 32 MW, vo forme blokových kotolní (K1, K2, K3, K4, K5 a K9) s teplovodnými rozvodmi zásobujúcimi bytové domy a budovy občianskej vybavenosti. V kotolni K5 bol v v rokoch 2012 a 2013 uvedená do prevádzky technológia vykurovania formou využívania geotermálnej energie a kogenerácie.

V súčasnosti sa pripravuje realizačný projekt na prepojenie kotolní K4, K5, a K9 do jedného okruhu, tak aby sa zabezpečilo čo najlepšie využitie existujúceho geotermálneho vrtu. A v druhej fáze prepojenie K1, K2 a K3 do druhého okruhu s možnosťou využitia obnoviteľných zdrojov. V rámci snahy znížiť výdavky mesta a zároveň rozložiť fixné náklady medzi viacero subjektov pripravujeme v spolupráci s mestom pripojenie troch objektov.

Dokumenty

Kontakt

Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677 / 39
926 01 Sereď

Telefón: 0903 697 804
E-mail: info@e-sered.eu

 

IČO: 47067578
DIČ: 2023726276
IČ DPH: SK2023726276
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34080/T

 

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Valent, konateľ
Výkonný riaditeľ: Mgr. Branislav Oravec
Technické oddelenie: Miroslav Kucharovič
Ekonomické oddelenie: Ing. Martina Šalmíková